Page 6 - TRACTION 128
P. 6

ΓΙΑ ∆ΕΣ        COMMERCIAL                                    Η αλήθεια είναι ότι από
                                                 τότε που µπήκε σε εφαρ-
                                                 µογή το πρόγραµµα
                                                 Κινούµαι Ηλεκτρικά, το
                                                 ενδιαφέρον του κοινού
                                                 ανέβηκε κατακόρυφα.
                                                 Τα νούµερα µιλάνε από
        Με το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Custom                     µόνα τους, µια και σε
        Ford Pro Plus, το οποίο έρχεται να συµπληρώσει                  σχεδόν µία εβδοµάδα
        το σύνολο των εξειδικευµένων υπηρεσιών που                    η ροή των αιτήσεων
        προσφέρει η Ford Motor Ελλάς τα τελευταία                    είχε διαρκώς ανοδική
        χρόνια στους Έλληνες καταναλωτές, κάθε νοµικό  ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ        τάση. Συγκεκριµένα στις
        πρόσωπο ή ελεύθερος επαγγελµατίας έχει τώρα τη                  πρώτες οκτώ ηµέρες συ-
        δυνατότητα να αποκτήσει το Transit Custom, το κο- νεχούς λειτουργίας της πλατφόρµας οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν 3.698, µε
        ρυφαίο βαν της ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς,  συνολική απορρόφηση 3,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 7,2% των διαθέσιµων πόρων
        µε τους πιο ευνοϊκούς όρους και µηνιαία δόση που  για το 2020). Αναλογικά απορροφάται περίπου 1% ανά ηµέρα. Τα ηλεκτρικά
        ξεκινά από µόλις 199 ευρώ.        ποδήλατα παραµένουν µε διαφορά πρώτα στη ζήτηση, αλλά και τα ηλεκτρικά
                             αυτοκίνητα έχουν καταγράψει δυναµική εκκίνηση. Σηµαντικές πληροφορίες,
                             ωστόσο, προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων
                             συµµετοχής, όπως:
                             Ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν επιλέξει 209 φυσικά πρόσωπα και 79 επιχειρήσεις.
                             Φορτιστές έχουν επιλέξει 102 φυσικά πρόσωπα, δηλαδή το 50% των αιτούντων
                             χρηµατοδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έχουν δηλωθεί συνολικά
                             45 αποσύρσεις παλαιών αυτοκινήτων και 18 αποσύρσεις δικύκλων. Ο αριθµός
                    GREEN      των 288 αυτοκινήτων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση αντιστοιχεί στο 55%
                             των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουν πουληθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
        Η Nissan στο Ηνωµένο Βασίλειο προετοιµάζε- Η Αττική συνεχίζει να έχει το προβάδισµα στις αιτήσεις µε 1.434 (ποσοστό
        ται για να υποδεχθεί τις «πράσινες» πινακίδες  38,7%), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη µε 459 αιτήσεις (ποσοστό 12,4%), ενώ υψη-
        κυκλοφορίας για EVs αυτό το φθινόπωρο. Οι πι- λή επίδοση καταγράφει το σύνολο της νησιωτικής χώρας µε 16%. Ο τζίρος της
        νακίδες θα προορίζονται ειδικά για τα ηλεκτρικά  αγοράς στις πρώτες οκτώ µέρες της δράσης Κινούµαι Ηλεκτρικά έχει διαµορφω-
        οχήµατα και έχουν ένα εντυπωσιακό πράσινο  θεί σε 23,2 εκατ. ευρώ. Πάντως το ενδιαφέρον αναµένεται να ενταθεί το επόµενο
        χρώµα στην αριστερή πλευρά για να επισηµά- διάστηµα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους εταιρικούς στόλους, για τους οποίους
        νουν το γεγονός ότι τα EVs έχουν µηδενικές εκ- έχουν θεσπιστεί ισχυρά φορολογικά κίνητρα και µέσω του Νόµου 4710/2020
        ποµπές. Οι πράσινες πινακίδες κυκλοφορίας θα  για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Πιο συγκεκριµένα οι εταιρείες µπορούν
        διευκολύνουν την αναγνώριση των οχηµάτων  να επωφεληθούν από κίνητρα, τόσο για την αγορά όσο και για τη µίσθωση.
        µε µηδενικές εκποµπές ρύπων.

        ΜΟΤΟ                   HOW DO YOUTUBE?
        Το πρόγραµµα της BMW Motorrad περιλαµβάνει               ∆εν θα πέσουµε ποτέ
        µία σειρά µέτρων αναβάθµισης για τα model  Έγκληµα          Ψάξε: There is a battle
                             Ψάξε: I crash my Mini GP
        year 2021. Τα ανανεωµένα µοντέλα διατίθενται              that can never fall
        κατόπιν παραγγελίας από τους εµπόρους της  Ο ανόητος της δεκαετίας. Γνωστός
        BMW Motorrad ήδη από τον Αύγουστο του   στους κύκλους του αυτοκινήτου Γάλλος, Σεµινάριο επιµονής, ικανότητας και
                                            µπόλικης τύχης. Αναβάτες MotoGP κρε-
                             υποτίθεται λάτρης του αυτοκινήτου και
        2020. Τα µοντέλα που διαθέτουν µία σειρά από  ιδιοκτήτης πανάκριβων supercars, του- µασµένοι σε κάθε πιθανή και απίθανη
        στάνταρ και νέο προαιρετικό εξοπλισµό είναι τα  µπάρει και διαλύει το υπέροχο Mini GP γωνία από µια µοτοσυκλέτα η οποία θα
        R 1250 RS, R 1250 R, K 1600 GT, K 1600 GTL,  κατευθείαν από την κούτα. Βλέποντας  έπρεπε να έχει ξαπλώσει προ πολλού.
        K 1600 B, K 1600 Grand America, S 1000 RR  τη σκηνή δύσκολα συγκρατεί κανείς τα  Κι όµως όχι. Ακόµη και τα «άσωστα»
        BMW S 1000 XR, R 18, F 900 R και F 900 XR. «γαλλικά».         σώζονται.

       06 TRACTION MAGAZINE08
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11