Επίσημο: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα “Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων”

Κάλλιο αργά παρά ποτέ... Συστήνεται πλέον στην χώρα μας Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων. Δείτε τι αναφέρει η σχετική Κ.Υ.Α. και τι πρόστιμα προβλέπονται.

pornohub
sex videos
mallu sex blonde girlfriend wants to fuck point of view.
Βρείτε μας στο
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Βρετανία σπορ έρευνα

Είναι πλέον γεγονός και Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4, του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Μ.Ε.Μ.Ο) και υπόσχεται να βάλει μια τάξη στο χάος της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επικρατεί στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σχετικά στην Κ.Υ.Α. την οποία μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά και συγκεκριμένα στο άρθρο 51, στο Μ.Ε.Μ.Ο. θα:

Καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:

α. ο αριθμός πλαισίου του,

β. η κατηγορία του (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3),

γ. ο κατασκευαστικός του οίκος,

δ. το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοσή του,

ε. ο κυβισμός του κινητήρα του,

στ. το μέγιστο μικτό βάρος του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, 02 ή Ο2,

ζ. οι θέσεις καθημένων του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Μ3,

η. η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική του τεχνολογία,

θ. οι συνδυασμένες και οι σταθμισμένες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα,

ι. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του στην αλλοδαπή,

κ. οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας αυτού. Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται ψηφιοποιημένα αντίγραφα για το εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα: 1) της βεβαίωσης του αντιπροσώπου και πληροφοριών εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, 2) του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του, 3) του πιστοποιητικού συμμόρφωσής του, 4) του παραστατικού πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, 5) της διαγεγραμμένης άδειας κυκλοφορίας του της αλλοδαπής, 6) του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 2 στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Η μη καταχώρηση, ή η εκπρόθεσμη καταχώρηση και η ανακριβής καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο. του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 4 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώρηση ανάλογα με την παράβαση.

tamilsexstories
sex videos nice view on my hungry gaping pussy.
https:/www.auntysextube.com cream pie cravings.