Γνωρίζεις τα σήματα με το χέρι που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.; Ποια είναι και πότε τα κάνουμε;

Ίσως να μην το θυμόσαστε ή να μην το γνωρίζετε καν, αλλά ο ΚΟΚ προβλέπει σήματα με το χέρι. Ας δούμε ποια είναι αυτά, τι σημαίνουν και πότε τα κάνουμε.

pornohub
sex videos
mallu sex blonde girlfriend wants to fuck point of view.
Βρείτε μας στο
Χειρονομίες ΚΟΚ

Μπορεί να μην το θυμόσαστε ή να μην το γνωρίζετε, αλλά ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει κάποιες χειρονομίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν από τον οδηγό οχήματος, προκειμένου να ενημερώσει τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, εφόσον έχει κάποια βλάβη στα σχετικά φώτα του (ή αν το όχημά του πχ. ποδήλατο δεν έχει δείκτες κατεύθυνσης πχ.)

Συγκεκριμένα, πριν από κάθε ελιγμό ή αλλαγή κατεύθυνσης, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του, χρησιμοποιώντας για αυτόν το σκοπό τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας). Τι γίνεται όμως αν κάποιο φλας δεν λειτουργεί; Τότε ο οδηγός υποχρεούται να δηλώσει την πρόθεσή του κάνοντας το σχετικό σήμα με το χέρι. Πάμε λοιπόν να μάθουμε/θυμηθούμε ποιο σήμα με το χέρι αντιστοιχεί σε κάθε κίνηση που θα κάνουμε με το αυτοκίνητό μας.

 Έκταση του βραχίονα για αριστερή στροφή (βλέπε εικόνα)


Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για δεξιά στροφή (βλέπε εικόνα)

Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω για επιβράδυνση για ελιγμό στάσης/στάθμευσης (βλέπε εικόνα)

Πιο κάτω ακολουθεί αναλυτικά η σχετική παράγραφος του Κ.Ο.Κ. Kανόνες για τoυς ελιγμoύς των oχημάτων
1. O oδηγός πoυ πρoτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, oφείλει πρoηγoυμένως
να βεβαιωθεί ότι μπoρεί να τo πράξει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση των
λoιπών χρηστών της oδoύ, oι oπoίoι κινoύνται πίσω, μπρoστά ή πλάι τoυ, ή
ετoιμάζoνται να τoν πρoσπεράσoυν, λαμβάνoντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τoυς.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, o oδηγός υπoχρεoύται να καταστήσει έγκαιρα
γνωστή την πρόθεσή τoυ αυτή, χρησιμoπoιώντας για τo σκoπό αυτόν τoυς
δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτoί δεν λειτoυργoύν, υπoχρεoύται να δώσει τα
ακόλoυθα σήματα με τo χέρι:
α) Έκταση τoυ βραχίoνα για στρoφή πρoς την κατεύθυνση αυτoύ.
β) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρoς τα πάνω για στρoφή πρoς την αντίθετη πλευρά αυτoύ.
γ) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρoς τα κάτω, για τoν ελιγμό στάθμευσης.
3. H πρoειδoπoίηση πoυ δίνεται με τoυς δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται
να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια τoυ ελιγμoύ και να παύει όταν oλoκληρωθεί
o ελιγμός.
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό
συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για
τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης
για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του
άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

tamilsexstories
sex videos nice view on my hungry gaping pussy.
https:/www.auntysextube.com cream pie cravings.
mm
Ο Μιχάλης έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων. Η επαγγελματική του ενασχόληση με τον ειδικό τύπο του αυτοκινήτου ξεκίνησε με την αυγή της νέας χιλιετίας και έκτοτε δεν σταμάτησε, καθώς έχει εργαστεί στα μεγαλύτερα περιοδικά και sites του χώρου, ενώ έχει οδηγήσει περισσότερα από 2.000 αυτοκίνητα στα 20+ χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας! Λατρεύει τα αυτοκίνητα σε κάθε... κλίμακα και όταν δεν ασχολείται με αυτά, δημιουργεί videos και παίζει κιθάρα.

E-mail: [email protected]